Crea-Nest-Lies Small dies no. 12, Hexagons
20 x 17 mm 30 x 26 mm 40 x 35 mm 50 x 43 mm 60 x 52 mm
6.95
Crea-Nest-Lies Small dies no. 11, Diamonds
28 x 20 mm 42 x 30 mm 56 x 40 mm 70 x 50 mm 84 x 60 mm
6.95
Crea-Nest-Lies Small dies no. 10, Rectangles
50 x 5 mm 60 x 15 mm 70 x 25 mm 80 x 35 mm 90 x 45 mm
6.95
Crea-Nest-Lies Small dies no. 9, Clouds
20 x 12 mm 38 x 23 mm 58 x 36 mm 80 x 50 mm
6.95